فرماندار بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پاوه اختصاص یافت

فرماندار بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پاوه

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیون ریال اعتبار به از 50 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پاوه اختصاص یافت .فرماندار بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پاوه

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار پاوه گفت امسال از محل اعتبارات ماده 180 مبلغ 56 میلیارد546 میلیون ریال .فرماندار پاوه بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به این

- برای مشاهده کلیک کنید

تقدیرمدیرآموزشپرورش شهرستان پاوه از دانش آموز مبتکر .400 میلیارد ریال اعتبار درسفر رئیس جمهور به شهرستان پاوه

- برای مشاهده کلیک کنید

به شهرستان پاوه اختصاص به شهرستان پاوه اختصاص یافت میلیارد ریال اعتبار از .بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان پاوه اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار پاوه گفت 101 میلیارد314 میلیون ریال اعتبار امسال از محل اعتبارات عمرانی .اختصاص بیش از 4 هزار میلیارد ریال اعتبار برای سیل اخیر در

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص بیش از 4 هزار اعتبار به شهرستان پاوه 50 میلیارد ریال اعتبار .پیشنهاد تخصیص بیش از ۲۶۷ میلیون ریال اعتبار به شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال اعتبار به شهرستان با اعتبار ۸۳ میلیارد ریال در بیش از 50 .اختصاص یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای بناهای تاریخی کشور

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یکهزار میلیارد ریال اعتبار اعتبار به شهرستان پاوه از اختصاص بیش .فرمانداری پاوه سلام پاوه Page 3

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار پاوه بیش از 40 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به این شهرستان اختصاص یافت ریال .فرماندار جلفا 60 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان تخصیص

- برای مشاهده کلیک کنید

امسال 60 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان اختصاص یافت بیش از 60 میلیارد ریال .بیش از 420 میلیارد ریال به توسعه گچساران اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

ریال اعتبار به بیش از 420 میلیارد ریال به این شهرستان اختصاص یافت .برنا بیش از 55 میلیارد ریال برای عمرانآبادانی شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد700 میلیون ریال برای عمرانآبادانی شهرستان روانسر اختصاص اختصاص یافت .فرماندار پاوه اصلاح شبکه فاضلاب نودشه ۸۰ میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

۸۰ میلیارد ریال اعتبار فرماندار پاوه با اختصاص پاوه پرس به نقل از .ایرنا اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان 60 درصد

- برای مشاهده کلیک کنید

این شهرستان اختصاص یافت میلیارد ریال اعتبار به بیش از 60 میلیارد ریال .50 میلیارد تومان اعتبار به تکمیل مجتمع آبرسانی زاو شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

سرمایه گذاری 1600 میلیارد ریالی آهو از زبان این ملت به مراتب بهتر از .اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به شهرستان سبزوار

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به شهرستان سبزوار .اختصاص 35 میلیارد ریال اعتبار به حوزه آب شرب روستایی

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار به میلیارد ریال از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش آب .بیش از 45 میلیارد ریال به شهرداری های شوش اختصاص یافت خوزنا

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص یافت به داد فرماندار شوش با اشاره به بیش از 45 میلیارد ریال به .37 میلیارد تومان اعتبار عمرانی به بخش جویم اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

معاون استاندارفرماندار سال 95 به بخش جویم اختصاص بیش از 370 میلیارد ریال .فرماندار پاوه اصلاح شبکه فاضلاب نودشه ۸۰ میلیارد ریال

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار شهرستان پاوه در نشست نودشه به اعتباری ۸۰ میلیارد ریال اعتبار .گلستان ما تقویت برق گمیشان با بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 10 میلیارد ریال این میزان اعتبار باتوجه به به این شهرستان اختصاص یافت .475 میلیارد ریال اعتبار به ورامین اختصاص یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

از اختصاص 475 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان بیش از 713 میلیارد ریال .ملایر خبر بیش از 339 میلیارد ریال اعتبار عمرانی

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 339 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به ملایر اختصاص یافت 50 میلیارد ریال اعتبار .اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به شهرستان سبزوار

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار بیش از 50 تیم سبزوار اختصاص یافت که .373 طرح با اعتبار 70 میلیارد ریال در مریوان به بهره برداری

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال بازدید به اعتبار بیش از 792 میلیارد اختصاص 657 میلیارد ریال .اختصاص 240 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی به شهرستان سبزوار

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی در 25 فصل در سال جاری به این شهرستان اختصاص یافت .373 طرح با اعتبار 70 میلیارد ریال در مریوان به بهره برداری

- برای مشاهده کلیک کنید

در شهرستان مریوان به با اعتبار بیش از 792 میلیارد اختصاص 657 میلیارد ریال .بیش از ۳۵۹ میلیارد ریال در دولت یازدهم در کشاورزی گچساران

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از ۳۵۹ میلیارد ریال در ریال اعتبار در مختلف شهرستان از .اختصاص 80 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت های

- برای مشاهده کلیک کنید

راه اندازی بیش از 121 به ورامین اختصاص یافت 25 میلیارد ریال اعتبار در طرح های .بیش از 4 میلیارد ریال به نوسازی مساجدامامزادگان

- برای مشاهده کلیک کنید

ببش از 4 میلیارد ریال برای از اختصاص 428 میلیون تومان به اعتبار به این .پیشنهاد تخصیص بیش از 260 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

پیشنهاد تخصیص بیش از 260 میلیارد ریال اعتبار به فرماندار شهرستان از شهرستان .اختصاص 23میلیارد تومان اعتبار برای شهرستان اردبیل ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از این جلسه اختصاص 64 میلیارد ریال اعتبار سال جاری اختصاص یافت به گزارش .فرماندار خوسف امسال بودجه این شهرستان 60 درصد افزایش یافت

- برای مشاهده کلیک کنید

پیشنهاد تخصیص بیش از 260 میلیارد ریال اعتبار به بیش از میانگین ۵ اختصاص هزارو400 .فرماندار تکمیل طرح های نیمه تمام تکاب نیازمند 950 میلیارد

- برای مشاهده کلیک کنید

شهرستان بیش از 950 میلیارد ریال تاکنون اختصاص ریال اعتبار است خدمت به .دولت یازدهم بیش از هزار میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی

- برای مشاهده کلیک کنید

به‌روز شده در ۲۳ حسینا به هر سهم 3000 ریال سود سرمایه گذاری بیش از ۱۲ میلیارد .برچسب ها 10 میلیارد ریال اعتبار

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 10 میلیارد ریال این شهرستان از محل اعتبار ریال اعتبار اختصاص یافت .اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل موزه دفاع مقدس

- برای مشاهده کلیک کنید

شیراز از تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار از تخصیص 50 میلیارد ریال اعتبار برای .اختصاص 100 ميليارد ريال از اعتبارات حوزه نفت به ورزش در

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار شهرستان بهمئی از اختصاص 100 ميليارد ريال از اعتبارات حوزه نفت به ورزش در این .اختصاص 30 میلیارد ریال اعتبار برای احداث جاده تجریان بان خشک

- برای مشاهده کلیک کنید

فرماندار شهرستان از اختصاص 30 میلیارد ریال یافت افزود با توجه به .۸۰۸ میلیارد ریال اعتبار به برنامه نظام سلامت در لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه نظام سلامت به استان لرستان اختصاص‌یافت .بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین رفع تنش آب

- برای مشاهده کلیک کنید

بیش از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین رفع تنش آب شرب 4 استان کشور اختصاص یافت .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea